Phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông

19-07-2019

CÔNG TY CP TBV VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

………………, ngày      tháng     năm 2019

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty cổ phần TBV Việt Nam

 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty cổ phần TBV Việt Nam

 

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPĐKKD/:                      cấp ngày    /     /          nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần:……...... cổ phần, (Bằng chữ:                                                      )

Số cổ phần được uỷ quyền: ……….. cổ phần.

Tổng số cổ phần:…………...cổ phần.

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền)       

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần TBV Việt Nam tổ chức ngày  20/07/2019.

 

 

      NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                     ( Ký và ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: :      

Để Đại hội được thành công, đề nghị Quý vị gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đến Ban tổ chức theo địa chỉ: Công ty cổ phần TBV Việt Nam – Đường số 7, KCN Liên Chiểu,P Hòa Hiệp Bắc, Q Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc gửi bằng bản fax theo số: 0236.3772079 hoặc đăng ký bằng điện thoại: 0236.3772312 (gặp Mrs Thảo)  trước 7h30, ngày 20/07/2019.

 

 

Bài viết khác

Quy chế tổ chức Đại hội
Quy chế tổ chức Đại hội 19-07-2019 Chi tiết
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 19-07-2019 Chi tiết
Chương trình Đại hội
Chương trình Đại hội 19-07-2019 Chi tiết
Tuyển dụng lao động
Tuyển dụng lao động 26-03-2019 Chi tiết
Tuyển dụng
Tuyển dụng 22-07-2017 Chi tiết