Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

19-07-2019

CÔNG TY CP TBV VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

………………, ngày     tháng    năm 2019

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty cổ phần TBV Việt Nam

 

Tôi tên là: ……………………... ……Sinh ngày……tháng .......năm ………..  

Địa chỉ:

Số CMND:                              Ngày cấp: …/…/........ Nơi cấp:

Điện thoại: …………... ……

Sở hữu số cổ phần:……………cổ phần (Bằng chữ :……………………………… )

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần TBV Việt Nam, nay Tôi

ĐỒNG Ý UỶ QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : ………………….... ……..Sinh ngày ……tháng ……năm …….....  

Địa chỉ:

Số CMND:                              Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp:

Điện thoại:…………….... …

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần TBV Việt Nam ngày 20/07/2019 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi đang sở hữu.

Ông ( Bà ):…………………………… có nghĩa vụ thực hiện các Quy chế của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần TBV Việt Nam tổ chức ngày 20/07/2019.

 

            Người được uỷ quyền                                         Người uỷ quyền

                  ( Ký và ghi rõ họ tên )                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Quy chế tổ chức Đại hội
Quy chế tổ chức Đại hội 19-07-2019 Chi tiết
Phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông
Phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông 19-07-2019 Chi tiết
Chương trình Đại hội
Chương trình Đại hội 19-07-2019 Chi tiết
Tuyển dụng lao động
Tuyển dụng lao động 26-03-2019 Chi tiết
Tuyển dụng
Tuyển dụng 22-07-2017 Chi tiết