Chương trình Đại hội

19-07-2019

CÔNG TY CP TBV VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày  20/07/2019

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

7h30-8h

- Đón tiếp, phát tài liệu cổ đông và đại biểu.

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban tổ chức

8h-8h30

- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.

- Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội.

- Thông qua Chương trình Đại hội.

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.

Ban tổ chức

8h30-9h

- Tổng Giám đốc báo cáo:

+ Kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; Kế hoạch đầu tư 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tổng giám đốc

 

 

9h-9h10

- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2018.

Ban kiểm soát

9h10-9h30

- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng năm 2019.

Hội đồng quản trị

 

9h30-9h50

- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Dự kiến năm 2019.

- Thông tin về tình hình nhân sự.

Thư ký ĐH

9h50-10h

- Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

 

10h-10h20

- Đoàn chủ tịch trình xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Kết quả SXKD năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Kế hoạch SXKD năm 2019; Kế hoạch đầu tư 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2018; Dự kiến 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Thư ký ĐH

10h20-10h30

- Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Thư ký ĐH

10h30

- Bế mạc Đại hội.

Nguyễn Văn Nam

                                                                                       

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

Bài viết khác

Quy chế tổ chức Đại hội
Quy chế tổ chức Đại hội 19-07-2019 Chi tiết
Phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông
Phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông 19-07-2019 Chi tiết
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 19-07-2019 Chi tiết
Tuyển dụng lao động
Tuyển dụng lao động 26-03-2019 Chi tiết
Tuyển dụng
Tuyển dụng 22-07-2017 Chi tiết